Interview

 

(( سخنرانی در بنیاد فرهنگی فرش ایرانی میر ))

زیبایی چیست ؟ چه تفاوتی میان آن و زشتی وجود دارد ؟ آیا یک چیز "زیبا" همواره و در همه جا زیباست و یک چیز زشت نیز ؟ چقدر از زیبایی به هماهنگی و نظم و چقدر از آن به جدایی این دو مربوط می شود ؟ یک چیز زیبا آیا بعد از تقسیم شدن نیز زیباست ؟ ...؟

مجله فرش - شماره 21و22 -1382                                                                                           

 

(( سنت  مدرنیته  مدرنیست ))

مسئله تضاد بین دنیای جدید و سنت  سالهاست در کشور ما بوجود آمده است و دوره ای را شکل داده است که از آن با نام دوران "گذار" یاد میشود...

 

مجله فرش - شماره 23و24 -1383                                                                                           

                                                           

((  بیعت عاشقانه با زیبایی آرمانی - نقدی بر نمایشگاه نقاشی  ))

نامی پتگر، سال هاست که مصون از غوغای پایتخت و رها از اوامر و نواهی والیان هنر و مبرا از زد و بندهای ابن الوقت های حرفه بی نقاشی می کند پنگر آگاهی و مطالعه پیرامون چند و چون این هنر و تأمل در میراث گذشته و گذشتگان را از اجرای آن جدا نمی داند و نشانه های این اشراف درجای جای آثارش دیده می شود به همین اعتبار هم هست که در فضای هر دمبیل و قحط سال نقاشی امروز که گویی زنده زایی از مد افتاده و بیماری واگیردار  اله بختکی نقاشی کردن گریبان پیر و جوان را گرفته دیدن آثار فیگوراتیو و آدمیزادپسند او اتفاق فرخنده و غنیمتی است که باید به آن خوشامد گفت...

 

علی اصغر قره باغی                                                                                       

مجله گلستا نه - شماره 34 -1380                                                                                           

 

((  آهنگ راز  ))

این که انسان حتی در لباس امروزی (بانویی با نوعی کلاه سرخ و سفید و ارایش روز )دارای وجهی پنهان و درونی است که فراسوی اعتقادات جمعی و تقویمی است و از تبار مینوی برخوردار است (حضوری با چیراهن نارنجی هاراکریشنایی و سر تراشیده لاما های تبتی) همیشه رکن اساسی انسان شناسی و معرفت النفسی من بوده و هست...

 

مجله گلستا نه - شماره 49 -1382                                                                                           

 

((  نگاه ویژه نگارگر به طبیعت و هستی - نقدی بر نمایشگاه نقاشی  ))

آنچه در وادی نخست  به چشم می آيد رنگ آميزی  خيره کننده و چشمگير  تابلوهاست که درآنها به ويژه  رنگهاي متاليک (مانند نقره اي و مسي) ورنگهاي فيروزه ای و لاجوردی و ارغواني با تداعيهای خاص از همه نمايان تر است...

 

 

مجله اد بستان - شماره 19 -1378                                                                                                           

 

(( خالی یعنی چه ))

نامی پتگر استاد برجسته نقاشی در روز 11 آذر 1324 در تهران متولد شد . فضای هنری وفرهنگی خانواده ، کودکی او را از ابتدا به گونه یی متفاوت رقم زد. پدرش مرحوم استاد علی اصغر پتگر بازی های کودکانه اورا به دنیای رنگ ها وسایه ها کشاند. او خنکای عمر خود را با عطر ودنیای سحرانگیز پرده های نقاشی گذراند ...

مهرزاد پتگر                                                                                                 

روزنامه اعتماد -  1387مرداد 17                                                                                                                                 

 

((  هنرمندی که آرمانگرایانه زندگی کرد  ))

یک انسان آرمانگرا یا ایده آلیست ، کسی است که ایده آل وآرمان خویش را برتر از همه مظاهر دینوی مال ، جاه وشهرت وحتی برتر از وجود خویش قرار می دهد.آرمانگرایی یعنی باوروایمان به چیزی فراتر از واقعیت ورای خویشتن خویش."هنر" به معنای عام و "نقاشی" به معنای خاص ، آرمان وهدف زندگی نامی پتگر بود. او معتقد بود که هنر موجب تعالی فرد وجامعه است ...

دل آرا قهرمان                        

روزنامه اعتماد -  1387مرداد 17                                                                                                                     

 

((  نامی های دانا  ))

بعد از ورودم حس می کردم که فضا یکباره چنان عوض می شد که انگار به دنیای دیگری وارد شده بودم . موسیقی کلاسیک به شکلی سیال و در برگیرنده همه جا ، با نوایی ملایم ، پخش می شد. محیط جدی تر از کلاس پدرم به نظر می آمد . یا شاید چون پدر آنجا نبود ، برایم جدی تر بود . نامی با قامت بلند و شق و رق همان حرکات تعلیمی پدر را داشت ، ولی جوانانه تر و چابک تر . گاهی از زیر چشم نگاهی جدی به من می انداخت و من متوجه می شدم باید ساکت و آرام باشم ...

                                  مهرزاد پتگر   

      مجله تندیس - شماره130 - 22 مرداد  1387  

 

((  سه فلاش بک به بهانه درگذشت نامی پتگر  ))

1-  برای نقاش ایرانی که از یک طرف به تاسی تاخیر ی 50 ساله از نقاشی غرب متهم می شود واز طرفی هم به عدم پیوند با ریشه ها وگویا همیشه در مسیر حرکت به سوی هنر غرب گام برمی دارد، در این ایام مردن از سخت ترین کارهاست ...

علی مطلب زاده                                                                                                    

 روزنامه اعتماد -  1387مرداد 17                                                                                                                         

 

((نامی پتگر شاگردانش را مسحور می کرد  ))

آیدین آغداشلو در آیین تشیع پیکر نامی پتگر با اشاره به این که جامعه هنری ایران دین خود را نسبت به نامی پتگر ادا نکرد، گفت : این هنرمند مستقل ، فعال ، کارا و مالامال از آثار آینده از میان ما رفت ...

آیدین آغداشلو                                                                                                    

 روزنامه اطلاعات -  1387مرداد 13                                                                                                                 

 

((  نامی برای نامت  ))

در تلاطم و گیجی این روزها او تولدی دیگر را آغاز کرده استنامی پتگر هنرمندی کمال گرا بود . او زودتر از همه تهران خاکستری و همه امکانات و شور و شرنگ هایش را رها کرد و سلامت زندگی عارفانه اش را با سبزی ساحل نشینی خزر احیا نمود . آنانی که همنشینی او را تجربه کرده اند ، او را جایگاه ویژه ای قرار داده اند...

                                                                                           بهنام کامرانی   

    مجله تندیس - شماره130 - 22 مرداد  1387                                                                                          

 

((  عادت جامعه کارخودش را کرد  ))

دریکی از طبقات کتابخانه درکنارچند کتاب هنری، طرحی مدادی قرار دارد که جوانی روی یک صندلی نشسته ودستش را روی پشتی آن قرارداده وسعی کرده وضعیتی عادی به خود بگیرد. وقتی داشتم لبای می پوشیدم تا برای مراسم خانه هنرمندان آماده شوم کنجکاو شدم وبه تاریخ زیر عکس دقت کردم، زمستان 1351، امضا نامی پتگر...

                           علی فرامرزی   

                 روزنامه اعتماد -  1387مرداد 17                                                                                                                                    

 

((  پرونده  ))

نامی پتگر 8 مرداد 1387 در نوشهر چشم از جهان فروبست . متولد 1324 تهران بود و نقاشی را نزد پدرش علی اصغر پتگر آموخته بود. آیدین آغداشلو در مراسم تشیع پیکر نامی پتگر گفت: سخنران نباید برای آن که مقام و جایگاه این هنرمند را بیان کند ، چیزی را جعل و درباره او غلو کند ، چرا که فروتنی این هنرمند و دانش آکادمیک او در کنار کار مداوم جایی برای غلو نگذاشته است....

                          

     مجله تندیس - شماره130 - 22 مرداد  1387                                                                                                          

 

 

Note: